Podmienky


Produkt virtuálna prehliadka PANORAMAX.360° sa používa na základe zmluvy ibe pre klientov oprávnených používať produkt.

PANORAMAX vyžaduje Flash Player.

Pre jeho jednoduchú inštaláciu kliknite na tento link.
Postup inštalácie:

- kliknite na voľbu „Agree and install now”
- následne sa Vám otvorí ďalšia stránka a v jej hornej časti uvidíte panel s nápisom „This website wants to install …”.
- po kliknutí na tento panel zvoľte „Install Active X Control …”
- zobrazí sa Vám výzva s dvoma voľbami „Install ” a „Dont install” zvoľte „Install”
- počkajte na dokončenie inštalácie.

Po jej skončení by mala prebehnúť animácia s textom „Adobe Flash Player sucessfully installed"

Článok I - Definície

Na účely týchto „Podmienok používania webovej lokality“ je: Prevádzkovateľ spoločnosť Panox, spol. s r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 53927/B so sídlom Ľ. Fullu 9, 821 05 Bratislava Slovenská republika, IČO:44 321 228

Webová lokalita (ďalej len Lokalita) informačné a propagačné médium pozostávajúce z poskytovaných služieb a obsahu dodávaného Prevádzkovateľom a tretími stranami, verejne prístupné širokej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete internet. Súčasťou Lokality je jej grafická podoba, podoba zdrojového textu i preloženého kódu zaznamenaného na akomkoľvek hmotnom nosiči.

Používateľ je každá osoba, ktorá iniciuje priame alebo sprostredkované sieťové spojenie so serverom Prevádzkovateľa, na ktorom je Lokalita zaznamenaná, s výnimkou osoby, ktorá iniciuje toto spojenie výhradne na účel štúdia týchto „Podmienok používania webovej lokality“ po prvýkrát.

Podmienky používania webovej lokality (ďalej len Podmienky) sú podmienky, za ktorých dodržania Prevádzkovateľ umožňuje Používateľovi používať služby a obsah Lokality. Podmienky sú pre Používateľa a Prevádzkovateľa záväzné od okamihu prvého prístupu Používateľa na Lokalitu bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany Prevádzkovateľa. Zmeny a doplnky Podmienok sú pre Používateľa účinné od opätovného iniciovania spojenia so serverom Prevádzkovateľa. Podmienky sa týkajú všetkých služieb a obsahu poskytovaného na Lokalite, aj tých, ktoré môžu byť sprístupnené až v budúcnosti. Tým nie je vylúčené, že sprístupnenie osobitných služieb a obsahu Lokality bude podrobené okrem týchto Podmienok aj osobitným podmienkam, prípadne budú spoplatnené. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozširovať a zužovať rozsah a okruh služieb a obsahu poskytovaných prostredníctvom Lokality. Akékoľvek práva v Podmienkach výslovne neuvedené sú vyhradené. Porušenie týchto Podmienok môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy, pričom Prevádzkovateľ bude v prípade zistenia takéhoto porušenia postihovať príslušné osoby v maximálnom zákonnom rozsahu. Lokalita je súčasťou obchodného majetku Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je autorom súborného diela v zmysle § 9 zák. č. 383/1997 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Časti obsahovej zložky Lokality označené symbolom (C), prípadne menom iného nositeľa práv než Prevádzkovateľa nie sú s výnimkou licencie na ich použitie na Lokalite súčasťou obchodného majetku Prevádzkovateľa. Používateľ je uzrozumený s tým, že mu Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom Lokality služby a obsah podľa momentálneho stavu poskytovania služieb a obsahu na Lokalite. Prevádzkovateľ Lokality preto nezodpovedá Používateľovi za akékoľvek chyby softvérového alebo hardvérového charakteru na Lokalite alebo technickom zariadení sprostredkujúcom prístup Používateľa k Lokalite.

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa

Vzhľadom na globálnu povahu počítačovej siete internet je Používateľ oprávnený používať Lokalitu v súlade s týmito Podmienkami a právnym poriadkom platným v mieste, v ktorom sa používateľ nachádza. Používateľ je osobitne povinný dodržiavať najmä akékoľvek teritoriálne a personálne platné právne a ostatné záväzné pravidlá týkajúce sa správania používateľa v počítačovej sieti a obmedzenia vyplývajúce z kritérií prípustnosti obsahu ním používaných služieb. Používateľ sa zaväzuje používať Lokalitu iba v súlade s právom. Používateľ nesmie na Lokalitu zasielať a umiestňovať akýkoľvek obsah, ktorý zasahuje neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohováračský, nekalosúťažný, nactiutŕhačský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah, ktorý zasiela na Lokalitu na účel zverejnenia. Iniciovaním prenosu materiálov na účel zverejnenia smerom k serveru Prevádzkovateľa Používateľ výslovne dáva Prevádzkovateľovi na vedomie, že ako osoba oprávnená disponovať s takýmto obsahom udeľuje Prevádzkovateľovi Lokality nevýhradný, časovo neobmedzený súhlas s umiestnením predmetného obsahu na Lokalitu, s ich sprístupnením širokej verejnosti, ako aj s kopírovaním, archivovaním, adaptáciou, prekladom, spracovaním v najširšom možnom rozsahu poskytnutia súhlasu oprávnenou osobou. Používateľ je v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. autorský zákon, Trestný zákon, Občiansky zákonník) zodpovedný za poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vznikne z dôvodu neoprávneného použitia obsahu, ku ktorému sa viažu jej práva v zmysle tohto bodu. Bez výslovného predošlého písomného súhlasu Používateľ nie je oprávnený na Lokalitu umiestňovať akýkoľvek obsah kvalifikovateľný ako reklamný a propagačný. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za dostupnosť, včasnosť, bezporuchovosť Lokality, ako ani za pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť na Lokalite zverejneného obsahu. Používateľ berie na vedomie, že Lokalita ako celok aj jej jednotlivé súčasti sú predmetom ochrany autorských a príbuzných práv duševného vlastníctva, najmä práv rozhlasových a televíznych vysielateľov, ochranných známok, práv majiteľov úžitkových vzorov, priemyselných vzorov a iných práv (i majetkových) ich oprávnených nositeľov.

Článok III - Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia o vhodnosti použitia Lokality na akýkoľvek účel. Lokalita je poskytovaná, „tak ako je“, bez akýchkoľvek záruk. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytuje žiadne záruky na obsah Lokality vrátane, ale nie výhradne implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, právneho titulu a neporušenia cudzích práv. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, a to vrátane, ale nie výhradne škôd mimoriadnych, priamych, nepriamych alebo následných, a za žiadne ujmy spôsobené škodou z používania, straty dát alebo zisku, či už v dôsledku konania podľa zmluvy, z nedbanlivosti, alebo následkom iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z použitia Lokality alebo súvislosti s tým.

Článok IV - Používanie Lokality

V prípade, ak nie je dohodnuté inak, Prevádzkovateľ udeľuje svoj súhlas s používaním informácií publikovaných na Lokalite za dodržania nasledujúcich podmienok:
Používateľ je oprávnený zhotoviť kópie obsahu publikovaných na Lokalite výhradne na informatívne osobné alebo nekomerčné účely, pričom tieto informácie ako celok ani ako jednotlivé časti nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom, a to vrátane, ale nie výhradne ich prenesenia na iný počítač alebo publikovania na inej webovej lokalite všetky kópie obsahu musia obsahovať informácie o autorských právach obsah nesmie byť modifikovaný akýmkoľvek spôsobom Vyššie uvedený termín „obsah“ nezahŕňa akýkoľvek na Lokalite umiestnené grafické prvky a ich rozloženie, resp. usporiadanie (ďalej len Vizuál), ktoré je chránené. Vizuál nesmie byť kopírovaný alebo imitovaný ako celok ani ako jednotlivé časti. Používateľ je výslovne poučený a súhlasí s tým, že: používanie Lokality je na Používateľovo vlastné riziko

Prevádzkovateľ sa nezaručuje, že:

Lokalita vyhovie požiadavkám Používateľa, prevádzka bude neprerušená, neprestajná, bezpečná a bez chýb, výsledky, ktoré získa z užívania Lokality, budú presné alebo spoľahlivé, kvalita produktov, služieb, informácií alebo ďalších materiálov získaných z Lokality bude napĺňať očakávania Používateľa, akékoľvek chyby v softvéri budú odstránené Všetok obsah získaný z Lokality je používaný na vlastné riziko a Používateľ samostatne zodpovedá za akúkoľvek škodu na svojom počítačovom systéme alebo strate dát ako výsledku zo stiahnutia takýchto materiálov Žiadna rada alebo informácia, ústna alebo písaná, získaná Používateľom z Lokality alebo cez či z používania Lokality nevytvára žiadnu záruku výslovne uvedenú v podmienkach.

Článok V - Vyhlásenie používateľa

Používateľ Lokality súhlasí, že:

nebude používať Lokalitu na účel spôsobovania škody ľubovoľným spôsobom nebude sa vydávať za inú osobu alebo spoločnosť vrátane, ale nie výhradne za spolupracovníka Prevádzkovateľa nebude falšovať záhlavie alebo inak manipulovať s identifikátormi, aby sa zamaskoval pôvod materiálu prenášaného prostredníctvom Lokality

Článok VI - Hypertextové prepojenia na Lokalitu

V prípade, ak nie je dohodnuté inak, Prevádzkovateľ udeľuje svoj súhlas na vytvorenie hypertextového prepojenia na Lokalitu z akejkoľvek inej webovej lokality dostupnej prostredníctvom siete internet (ďalej len „Tretia lokalita“) za dodržania nasledujúcich podmienok: obsah Tretej lokality je v súlade so všeobecne záväznými právnymi a etickými normami platnými v Slovenskej republike a neobsahuje obscénny, hanlivý, urážlivý, pornografický alebo iným spôsobom nevhodný materiál bez rozdielu vekovej skupiny informácie uvedené na Tretej lokalite nesmú prezentovať nepravdivé, prípadne zavádzajúce informácie o Lokalite a/alebo Prevádzkovateľovi forma umiestnenia hypertextového odkazu na Tretej lokalite nesmie vzbudzovať dojem akéhokoľvek vzťahu medzi Treťou lokalitou a/alebo jej prevádzkovateľom a Lokalitou a/alebo Prevádzkovateľom, a to vrátane, ale nie výhradne obchodného partnerstva, sponzoringu alebo inej podpory súčasťou hypertextového prepojenia umiestneného na Tretej lokalite nesmú byť žiadne informácie umiestnené na Lokalite s výnimkou názvu a príslušnej adresy (URI) cieľového objektu Lokality žiadny objekt Lokality nesmie byť hypertextovým prepojením umiestnený do rámu akejkoľvek inej lokality, a to vrátane, ale nie výhradne Tretej lokality prevádzkovateľ Tretej lokality umiestnením hypertextového prepojenia na Lokalitu súhlasí, že na žiadosť Prevádzkovateľa bezodkladne odstráni akékoľvek hypertextové prepojenie smerujúce na Lokalitu, a to aj v prípade, že spĺňa podmienky definované týmito Podmienkami

Článok VII - Hypertextové prepojenia umiestnené na Lokalite

Súčasťou Lokality sú hypertextové prepojenia na iné webové lokality, dostupné prostredníctvom siete internet (ďalej len „Prepojené lokality“). Prevádzkovateľ neriadi Prepojené lokality, a preto nezodpovedá za obsah na nich publikovaný. Poskytnutie hypertextového prepojenia na Prepojenú lokalitu neznamená, že Prevádzkovateľ schvaľuje obsah na nej publikovaný a súhlasí s ním. Prevádzkovateľ poskytuje hypertextové prepojenia ako pomôcku, pričom verí, že ich poskytnutie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami a zodpovedá očakávaniam používateľov siete internet.

Článok VIII - Počítačové vírusy

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vykonáva všetky zvyčajné opatrenia na zabránenie umiestnenia počítačových vírusov a iného deštruktívneho kódu vrátane, ale nie výhradne trójskych koňov, červov alebo iným spôsobom nebezpečného programového kódu na Lokalitu.

Článok IX - Osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený aj v rámci voľnej úvahy bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť akýkoľvek obsah a prestať poskytovať akékoľvek služby, ktoré sú prostredníctvom Lokality poskytované. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať alebo prerušiť, či už na určitý na čas, alebo permanentne, prevádzku Lokality, a to aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá Používateľovi alebo tretej strane za modifikáciu, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky Lokality. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ mu môže ukončiť či prerušiť možnosť používania Lokality a odstrániť a znehodnotiť každý materiál, z akéhokoľvek dôvodu vrátane prípadu, ak sa Prevádzkovateľ domnieva, že Používateľ porušil alebo nepostupoval v súlade so zákonom alebo týmito podmienkami. Používateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek ukončenie prístupu k Lokalite podľa jednotlivých ustanovení týchto podmienok môže byť uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu z jeho strany. Používateľ s týmito oprávneniami prevádzkovateľa vopred súhlasí.

Článok X. - Platnosť a účinnosť

Tieto Podmienky boli dohodnuté na neurčitý čas. Prevádzkovateľ a Používateľ môžu vzájomný zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok kedykoľvek a bez obmedzenia ukončiť. Tieto Podmienky v platnom znení nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne aj písomné dohovory a zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týkajúce sa rovnakého predmetu plnenia. Podmienky sú pre Používateľa a Prevádzkovateľa záväzné od momentu prvého prístupu Používateľa na Lokalitu bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany Prevádzkovateľa. Zmeny a doplnky Podmienok sú pre Používateľa účinné od opätovného iniciovania spojenia so serverom Prevádzkovateľa. Oznamy určené Používateľovi budú zasielané prostredníctvom elektronickej pošty alebo budú umiestnené na Lokalite.

Článok XI - Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky sa spravujú právom Slovenskej republiky. Otázky, ktoré všeobecné podmienky neriešia, sa spravujú ustanoveniami autorského zákona, Občianskeho zákonníka, Trestného zákona, zákona o ochranných známkach, zákona o reklame a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak sa niektoré z ustanovení týchto Podmienok stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšných ustanovení.

V Bratislave, dňa 17. 3. 2010
X

Mám záujem o virtuálnu prehliadku:captcha